ಕಾಡ ಹಾಡು

ಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ
ಪುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ
ಚಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ

ಜಿಂಕೆ ಮೇಯೋ
ಹುಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ
ಜಿಂಕೆ ಇಲ್ಲ
ಜಿಗಿತ ಇಲ್ಲ

ಹಾವೂ ಇಲ್ಲ
ಹುಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ
ನೀರೂ ಇಲ್ಲ
ನದಿಯೂ ಇಲ್ಲ

ಇರುವ ಕಾಡನ್ನುಳಿಸದಿದ್ದರೆ
ನಾನೂ ಇಲ್ಲ
ನೀನೂ ಇಲ್ಲ

updatedupdated2024-07-132024-07-13